Najczęściej zadawane pytania

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ

"Od 1 stycznia 2013 uruchomiony został elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ (eWUŚ), powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU).

Dzięki systemowi każdy pacjent może potwierdzić swoje prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Jeśli podczas sprawdzania w systemie ubezpieczenie Pacjenta nie zostanie potwierdzone nie oznacza to, że świadczenie nie może zostać udzielone. Pacjent ma możliwość okazać wówczas posiadany dowód ubezpieczenia. " (NFZ)

 

Co jest dowodem ubezpieczenia?

- druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny druk RMUA wydany przez pracodawcę lub

- legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczęcią pracodawcy lub

- aktualne zaświadczenie z zakładu pracy

 

- druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

- zaświadczenie lub legitymacja wydane przez KRUS wraz z dowodem wpłaty składki zdrowotnej

 

- legitymacja emeryta/rencisty

 

- aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

 

- zaświadczenie z MOPS-u oraz potwierdzenie ostatniej wypłaty zasiłku

 

 - decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzenie wpłaty ostatniego świadczenia

 

- aktualny dowód wpłaty składki zdrowotnej

 

- dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia

- aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,

- zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,

- legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą 
i pieczątką zakładu pracy lub ZUS- jeśli Państwo posiadają,

- w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,

- w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) wraz z opłatą składki oraz legitymacja studencka lub doktorancka;

 

  Co w przypadku braku aktualnego dowodu ubezpieczenia?

 Jeżeli w stanie nagłym zajdzie potrzeba aby skorzystać z pomocy lekarza, a nie posiadamy przy sobie aktualnego dowodu ubezpieczenia, istnieje możliwość aby taki dokument przedstawić w innym czasie:

 

Jak długo ważne jest skierowanie do lekarza specjalisty?

„W tej kwestii nie ma jednoznacznych wytycznych zawartych w przepisach. Uznaje się, że skierowanie wydane w celu objęcia dalszym leczeniem specjalistycznym jest ważne dopóki nie zostanie wyleczone schorzenie, na które skierowanie zostało Państwu wystawione”. (NFZ)

 

 Do jakiego specjalisty nie potrzeba skierowania?

Skierowanie nie jest wymagane w przypadku wizyty u następujących specjalistów:

 

Jaki jest termin ważności recepty?

„Termin realizacji większości recept nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia, a recepty na antybiotyki oraz recepty wystawione w ramach pomocy doraźnej nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia”. (NFZ)

 

 Jak długo ważne jest skierowanie na rehabilitację?

„Skierowania na rehabilitację we wszystkich zakresach nie mają terminu ważności. Trzeba pamiętać, że data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji. Wyjątek stanowią skierowania na fizjoterapię. Są one ważne wyłącznie 30 dni. W tym czasie muszą Państwo zarejestrować skierowanie, bez względu na to, kiedy będą Państwo mogli rozpocząć rehabilitację”. (NFZ)

Kontakt

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

(12) 278 49 41
(12) 289 03 30